BIBLIOTEKININKĖ IRENA LEBEDEVA

VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMAS:

2020 metais

2019 metais


Bibliotekos fondo apsaugos nuostatai

NAUDINGOS NUORODOS:


1. Bibliotekos fondai yra nacionalinis turtas, saugomas valstybės įstatymų nustatyta tvarka. Biblioteka turi teisę naudotis visi mokyklos mokiniai, mokytojai, kiti darbuotojai;

2. Skaitytojai, norėdami naudotis bibliotekoje saugomais spaudiniais, privalo užsiregistruoti bibliotekoje;

3. Kiekvienas skaitytojas yra supažindinamas su naudojimosi biblioteka taisyklėmis ir įsipareigoja jas vykdyti;

4. Skaitytojas į namus gali gauti ne daugiau, kaip 5 skaitinių, ir ne ilgesniam, kaip 30 dienų laikotarpiui, vadovėliai išduodami visiems mokslo metams;

5. Reti ir vertingi informaciniai leidiniai į namus neišduodami. Jais galima naudotis tik bibliotekoje. Periodiniai leidiniai į namus taip pat neišduodami.

SKAITYTOJAI TURI TEISĘ:

· gauti iš bibliotekos fondo spaudinius laikinam naudojimuisi namuose;

· gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondą ir jos teikiamas paslaugas;

· lankytis bibliotekoje rengiamose parodose.

SKAITYTOJAI PRIVALO:

· tausoti ir saugoti bibliotekos spaudinius;

· neišnešti spaudinių iš bibliotekos, jei spaudiniai neįrašyti į skaitytojo formuliarą;

· nustatytu laiku grąžinti paimtus spaudinius;

SKAITYTOJO ATSAKOMYBĖ:

· praradęs ar nepataisomai sugadinęs spaudinį, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pat arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu, arba atlyginti rinkinio kainą;

· pabaigęs mokyklą ar dėl kokių nors priežasčių nutraukęs mokymąsi, mokinys privalo atsiskaityti su biblioteka.

BIBLIOTEKA PRIVALO:

· informuoti skaitytojus apie savo spaudinių fondą ir teikiamas paslaugas;

· užtikrinti galimybę skaitytojams naudotis bibliotekos fondais.

BIBLIOTEKA TURI TEISĘ:

· imti mokestį už bibliotekos spaudinių negrąžinimą nurodytu laiku;

· mokslo metų pabaigoje reikalauti iš mokinių atsiskaityti su biblioteka;

· apie neatsiskaičiusius su biblioteka lankytojus pranešti mokyklos vadovybei.

PROGRAMINĖ LITERATŪRA (lietuvių valstybinė kalba 5-6 klasės)

pagal atnaujintas bendrąsias programas

 1. Lietuviškos pasakos: Baltas vilkas, Gulbė – karaliaus pati, Devynių brolių sesutė, Našlaitė Elenytė ir broliukas aviniukas, Stiklo kalnas;
 2. Kaip atsirado žemė, Sužeistas vėjas (sakmės);
 3. Maironis. Pavasaris;
 4. J. Biliūnas. Kūdikystės sapnai;
 5. V. Krėvė. Galvažudys;
 6. J. Aistis. Peizažas;
 7. S. Nėris. Eglė žalčių karalienė;
 8. A. Vaičiulaitis. Nidos žvėrys, Auksinė kurpelė;
 9. P. Cvirka. Vaikų karas;
 10. H. Radauskas. Gėlė ir vėjas, Lietus, Balti malūnai;
 11. V. Žilinskaitė. Nebijokė;
 12. S. Geda. Baltoji varnelė;
 13. J. Erlickas. Bobutė iš Paryžiaus, Lakštingala Zarasuose;
 14. V. Kukulas. Vėjo birbynė.

PROGRAMINĖ LITERATŪRA (lietuvių valstybinė kalba 7-8 klasės)

pagal atnaujintas bendrąsias programas

 1. J. Biliūnas. Kliudžiau, Brisiaus galas, Ubagaus, Laimės žiburys;
 2. V. Pietaris. Algimantas;
 3. B. Baltrušaitytė. Grįžimas į Trakus, Po Žalgirio kautynių;
 4. V. Kudirka. Tautiška giesmė;
 5. Maironis. Trakų pilis, Aš norėčiau prikelti, Jūratė ir Kastytis;
 6. V. Krėvė. Milžinkapis, Skerdžius, Antanuko rytas;
 7. B. Pūkelevičiūtė. Aštuoni lapai;
 8. Č. Milošas. Isos slėnis;
 9. J. Vaičiūnaitė. Poezija;
 10. A. Marčėnas. Poezija;
 11. Just. Marcinkevičius. Poezija;
 12. B. Vilimaitė. Papartynų saulė;
 13. J. Erlickas. Poezija;
 14. J. Aputis. Vieškelyje džipai;
 15. J. Degutytė. Kriaušė, Sena daina;
 16. V. Juknaitė. Ugniaspalvė lapė;
 17. A. Liobytė. Sunki mama;
 18. K. Saja. Būrimas obuolio sėklom;
 19. N. Jankutė. Šamo ežero sekliai;
 20. V. Palčinskaitė. Andrius.

PROGRAMINĖ LITERATŪRA (lietuvių valstybinė kalba 9-10 klasės)

pagal atnaujintas bendrąsias programas

 1. Lietuvių pasakos: Eglė žalčių karalienė;
 2. A. Baranauskas. Anykščių šilelis;
 3. K. Donelaitis. Metai;
 4. Maironis. Pavasario balsai;
 5. A. Mykolaitis-Putinas. Poezija;
 6. B. Sruoga. Poezija;
 7. J. Aistis. Poezija;
 8. A. Miškinis. Poezija;
 9. B. Brazdžionis. Poezija;
 10. S. Nėris. Poezija;
 11. Šatrijos Ragana. Irkos tragedija;
 12. A. Vaičiulaitis. Valentina;
 13. I. Šeinius. Kuprelis;
 14. K. Boruta. Baltaragio malūnas;
 15. K. Ostrauskas. Jūratė ir Kastytis;
 16. K. Binkis. 100 pavasarių;
 17. H. Radauskas. Poezija;
 18. V. Mačernis. Po ūkanotu nežinios dangum;
 19. B. Sruoga. Dievų miškas;
 20. J. Aputis. Novelės;
 21. J. Grušas. Barbora Radvilaitė, Meilė, džiazas ir velnias;
 22. B. Radzevičius. Balsai iš tylos;
 23. I. Meras. Lygiosios trunka akimirką;
 24. M. Martinaitis. Kukučio baladės, Žemės dukra;
 25. S. Šaltenis. Riešutų duona;
 26. V. Juknaitė. Išsiduosi. Balsu, Tariamas iš tamsos.

PROGRAMINĖ LITERATŪRA 11 -12 klasei

pagal atnaujintas bendrąsias programas

 1. M. Mažvydas. Katekizmas
 2. M. Daukša. Postilė
 3. J. Radvanas. Radviliada
 4. M. K. Sarbievijus. Lyrika
 5. K. Donelaitis. Metai
 6. A. Mickevičius. Eilėraščiai. Vėlinės. Ponas Tadas
 7. A. Baranauskas. Anykščių šilelis
 8. V. Kudirka. Tautiška giesmė. Varpas. Labora. Iš mano atsiminimų keletas žodelių
 9. Maironis. Pavasario balsai
 10. J. Biliūnas. Liūdna pasaka
 11. J. Tumas-Vaižgantas. Dėdės ir dėdienės
 12. V. Krėvė. Skirgaila
 13. V. Mykolaitis-Putinas. Tarp dviejų aušrų. Altorių šešėly
 14. J. Savickis. Novelės
 15. J. Aistis. Eilėraščiai
 16. H. Radauskas. Eilėraščiai
 17. S. Nėris. Prie didelio kelio
 18. B. Sruoga. Dievų miškas
 19. A. Škėma. Balta drobulė
 20. Just. Marcinkevičius. Mažvydas. Eilėraščiai
 21. M. Katiliškis. Miškais ateina ruduo
 22. J. Aputis. Keleivio novelės
 23. S. Geda. Eilėraščiai

Konteksto literatūra 11-12 klasei

 1. M. Husovianas. Giesmė apie stumbro išvaizdą, žiaurumą ir medžioklę
 2. Lietuvos metraščiai
 3. A Volanas. Apie politinę arba pilietinę laisvę
 4. M. Radvila Našlaitėlis. Kelionė į Jeruzalę
 5. A. Kulvietis. Tikėjimo išpažinimas
 6. L. Sapiega. Trečiojo Lietuvos Statuto pratarmė LDK luomams
 7. V. Šekspyras (W. Shakespeare). Sonetai. Hamletas
 8. K. Sirvydas. Punktai sakymų
 9. D. Naborovskis. Gyvenimo trumpumas
 10. S. Pšipkovskis. Rudens ekvinokcijai
 11. M. Pacas. Testamentas
 12. P. Kalderonas. Gyvenimas - sapnas
 13. M. P. Karpavičius. Rinktiniai pamokslai
 14. J.V. Gėtė (Goethe). Faustas
 15. I. Kantas. Atsakymas į klausimą Kas yra švietimas?
 16. A. Strazdas. Strazdas
 17. S. Daukantas. Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių
 18. A. Baranauskas. Dainų dainelę. Kelionė Petaburkan
 19. Dž. Baironas (G. Byron). Kainas
 20. A. Puškinas. Menu akimirką žavingą. Pranašas
 21. F. Šileris (F. Schiller). Džiaugsmui. Laiškai apie estetinį žmogaus ugdymą
 22. V. Vordsvortas (W.Wordsworth). Narcizai
 23. F. Dostojevskis. Broliai Karamazovai. Nusikaltimas ir bausmė
 24. Žemaitė. Sutkai. Autobiografija
 25. A. Čechovas. Storasis ir plonasis. Žmogus futliare
 26. Gi de Mopasanas (Guy de Maupassant). Pjeras ir Žanas
 27. Šatrijos Ragana. Sename dvare
 28. Ignas Šeinius. Kuprelis
 29. B. Sruoga. Milžino paunksmė
 30. J. Baltrušaitis. Mana mintis – žvaigždžių slapties troškimas... Gėlė. Ave, crux! Audėja. Amžių žvaigždynas
 31. Š. Bodleras (Ch. Baudelaire). Gulbė. Kelionė. Dvigubas kambarys
 32. P. Verlenas (Verlaine). Saulėleidžiai. Rudens daina. Lakštingala. Begalinė plynė...Aukštai dangus virš stogo štai...
 33. R. M. Rilkė (Rilke). Poezija. Karuselė (Liuksemburgo parkas)
 34. F. Kafka. Metamorfozė
 35. M. Kulbakas. Poema Vilnius
 36. F. T. Marinetis (Marinetti). Futurizmo manifestas
 37. „Keturių vėjų“ manifestas
 38. A. Achmatova. Erškėtis žydi
 39. K. Kavafis. Itakė. Belaukiant barbarų. Termopilai. Menui atidaviau
 40. O. Mandelštamas. Eilėraščiai
 41. B. Pasternakas. Poezijos apibrėžimas. Čia pabrėžta nagu...Hamletas
 42. O. Milašius. Lietuva. Naktį sustojusi karieta. Lapkričio simfonija
 43. H. Hesė (Hesse). Stepių vilkas
 44. S. Nėris. Diemedžiu žydėsiu
 45. B. Brazdžionis. Ženklai ir stebuklai
 46. A. Miškinis. Varnos prie plento
 47. A. Vaičiulaitis. Vidudienis kaimo smuklėje
 48. A. Kamiu (Camus). Svetimas
 49. V. Mačernis. Metai
 50. V. Mykolaitis-Putinas. Vivos plango. Būties valanda. Langas
 51. B. Krivickas. Eilėraščiai
 52. A. Miškinis. Psalmės
 53. D. Grinkevičiūtė. Lietuviai prie Laptevų jūros
 54. I. Meras. Lygiosios trunka akimirką
 55. P. Levi. Jei tai žmogus
 56. K. Bradūnas. Eilėraščiai

57. A. Nyka-Niliūnas. Orfėjaus medis

 1. A. Mackus. Neornamentuotos kalbos generacija
 2. K. Ostrauskas. Gyveno senelis ir senelė
 3. S. Beketas (Beckett). Belaukiant Godo
 4. E. Mieželaitis. Žmogus
 5. K. Saja. Mamutų medžioklė
 6. Č. Milošas (Cz. Miłosz). Isos slėnis. Eilėraščiai
 7. R. Granauskas. Su peteliške ant lūpų
 8. B. Vilimaitė. Papartynų saulė
 9. M. Martinaitis. Eilėraščiai
 10. J. Strielkūnas. Eilėraščiai
 11. T. Venclova. Eilėraščiai
 12. V. P. Bložė. Eilėraščiai
 13. J. Brodskis. Vaizdas į jūrą
 14. K. Skujeniekas (K.Skujenieks). Aš esu toli viešėjęs
 15. J. Degutytė. Šiaurės vasaros
 16. Liūnė Sutema. Badmetis
 17. V. Šimborska (W. Szymborska). Poezijos rinktinė
 18. J. Vaičiūnaitė. Eilėraščiai
 19. N. Miliauskaitė. Uždraustas įeiti kambarys
 20. A. A. Jonynas. Nakties traukinys
 21. A. Marčėnas. Eilinė
 22. D. Kajokas. Meditacijos
 23. S. Parulskis. Mirusiųjų
 24. G. Grajauskas. Kaulinė dūdelė
 25. J. Kunčinas. Tūla
 26. R. Gavelis. Jauno žmogaus memuarai
 27. J. Erlickas. Knyga
 28. V. Juknaitė Išsiduosi. Balsu
 29. D. Kalinauskaitė. Niekada nežinai
 30. G. Radvilavičiūtė. Suplanuotos akimirkos
 31. Ch. L. Borchesas (J. L. Borges). Smėlio knyga
 32. M. Ivaškevičius. Madagaskaras

Lenkų programinė literatūra


5-10 klasės


J. Brzechwa. Akademija Pana Kleksa
F.H. Burnett. Tajeniczy ogród
M. Dąbrowska. Uśmiech dzieciństwa, Marcin Kozera
K. Makuszyński. Awantura o Basię
A. Mickiewicz. Ballady i romanse, Grażyna, Sonety Krymskie, Konrad Wallenrod, Dziady,

Pan Tadeusz
L.M. Montgomery. Ania z Zielonego Wzgórza
J. Korczak. Król Maciuś I
B. Prus. Grzechy dzieciństwa. Zlegend dawnego Egiptu nowele
H. Sienkiewicz. W pustyni i puszczy. Latarnik. Potop Qua Vadis Wspomnienia z Maripozy
M. Twain. Przygody Tomka Sawyera
W. Zahorski. Podania i legendy wileńskie
Mity greckie
D. Defoe. Przypadki Robinzona Kruzoe
K. Dickens. Opowieść wigilijna
A. de Saint-Exupery. Mały Książę
A. Fredro. Zemsta
E. Hemingway. Stary człowiek i morze
I. Jurgielewiczowa. Ten obcy
A. Kamiński. Kamiene na szaniec
J. Kochanowski. Fraszki
I. Krasicki. Bajki
J. Słowacki. Balladyna
S. Žeromski. Syzyfowe prace. Wierna rzeka
Biblia
Homer. Iliada
Bogurodzica
Legenda o sw. Aleksym
Gall Anonim. Kroniki
Słota. O zachowaniu się przy stole
M. Rej
J. Kochanowski. Pigesni. Fraszki. Treny
P. Skarga. Kazania
J. Ch. Pasek Pamiętniki
A. Morsztyn. Wiersze
I. Krasicki. Do krola, Żona modna, Monachomachia
F. Karpiński. Bóg się rodzi
W. Syrokomla. Gawędy
J. I. Kraszewski. Stara baśń
G. Zapolska. Moralność Pani Dulskiej
M. Dąbrowska. Ludzie Stamtąd
Z. Nałkowska. Medaliony
L. Kruczkowski. Niemcy
J. Iwaszkiewicz. Ikar
O. Tokarczuk. Podróż ludzi księgi
D. Terakowska. Ta, gdzie spadają anioły
A. Stasiuk. Opowieści galicyjskie
W. Borzestowski. Nocny sprzedawca owoców

Lenkų programinė literatūra

11-12 klasės


S. Chwin. Honneman jub Dolina Radości
T. Konwicki. Bohiń
T. Konwicki. Kronika wypadków miłosnych
R. Kapuścinski. Imperium. Kirgiz wsiada na konia. Podróże z Herodem lub inne
A. Mickiewicz. Pan Tadeusz
Cz. Miłosz. Dolina Issy. Rodzinna Europa. Zniewolony umyseł
S. Mrożek. Emigranci
B. Prus. Lalka
B. Schulz. Sklepy cynamonowe
A. Stasiuk. Dukla
S. Wyspański. Wesele
S. Żeromski. Przedwiośnie, Ludzie bezdomni
Jan Paweł II. Pamięć i tożsamość
M. Białoszewski. Pamiętnik z powstania warszawskiego
T. Borovski. Pożegnanie z Marią, Kamienny świat
M. Bułhakow. Mistrz Małgorzata
A. Camus. Dżuma
J. Hašek. Przygody dobrego wojaka Szwejka.
G. Herling-Grudziński. Inny świat, Wieża
H. Krall. Zdążyćprzed Panem Bogiem
N. Machiavelli. Książę
A. Mickiewicz. Dziady sz. III, sz. II, Ballady i romanse
H. Sienkiewicz. Trylogia
J. Słowacki. Kordan
Sofokles. Antygona
A. Szczypiorski. Początek
W. Szekspir. Hamlet
Ajschylos. Prometeusz skowany
Biblia, Księga Hioba
H. Balsac. Ojciec Goriot
P. Coelho. Alchemik
F. Dostojevski. Zbrodnia i kara
M. Dąbrowska. Noce i dnie
W. Gombrowicz. Ferdydurke. Trans-Atlantyk
M. Hłasko. Piękni dwudziestoletni
J. Iwaszkiewicz. Brzezina, Panny z Wilka, Kochankowie z Marony
Z. Kuncewiczowa. Cudzoziemka
S. Mrożek. Tango
Z. Nałkowska. Granica
B. Prus. Lalka
T. Różewicz. Kartoteka
W.S. Reymont Chlopi
D. Terakowska. Poczwarka
O. Tokarczuk. Prawiek i inne czasy
Poezija wspólczesnych poetów wileńskich
J. K. Kochanowski. Pieśni
E. Orzeszkowa. Nad Niemnem